LIIKUNTANEUVONTA


Liikuntaneuvonta on henkilökohtainen terveysliikuntaa edistävä toteutus. Neuvonta tehdään aina asiakaslähtöisesti ottaen huomioon yksilön kiinnostukset ja se, miten valmis hän on vastaanottamaan tietoa ja muuttamaan elämäntapaansa liikunnallisempaan muotoon. Tavoitteena on saada muutoksia aikaan ihmisen käyttäytymisessä ja ajattelussa. Pääpiirteissään liikuntaneuvonnassa on hyvä kartoittaa asiakkaan tämän hetkinen liikunnan määrä ja asiakkaan ajatukset sen riittävyydestä. Lisäksi on hyvä käydä läpi asiakkaan omat voimavarat, resurssit ja rajoitukset liikunnan harrastamiseen/lisäämiseen. Kartoituksen sekä terveysliikunnan suositusten mukaisesti tehdään asiakkaalle liikuntasuunnitelma/-ohje ja sovitaan myös mahdollinen seuranta-/arviointikäynti. Liikuntaneuvontaa voi saada esimerkiksi oman kunnan liikuntatoimen liikunnanohjaajilta tai liikuntaneuvojilta ja terveystoimen ammattihenkilöiltä.

Liikuntaneuvonnan apuna voi käyttää monenlaisia liikuntaneuvontamalleja. Seuraavat mallit ovat tunnettuja ja kehitetty käytettäväksi muun muassa terveydenhuollossa. Liikkumisresepti on luotu käytettäväksi terveydenhuollon vastaanotolla. Transteoreettista muutosvaihemallia käytetään yleisesti apuna erilaisissa tilanteissa, joissa tähdätään muutoksen. Sitä voidaan soveltaa myös liikuntaneuvonnassa. Precede-proceed -malli on kehitetty terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin.

Liikkumisresepti: 

Liikkumisresepti on luotu terveydenhuollon ammattilaisille yhteiseksi liikuntaneuvonnan välineeksi. Liikkumisresepti sisältää liikuntaneuvonnan kaikki ydinasiat ja on siksi tehokas työväline, jonka on tutkimuksissa todettu lisäävän asiakkaiden/potilaiden liikuntaa. Liikkumisreseptin pääkohdat ovat:

  1. Asiakkaan nykyinen liikkuminen ja näkemys sen riittävyydestä
  2. liikkumisen terveysperusteet ja tavoitteet
  3. liikkumisohje
  4. mahdolliset lisäohjeet
  5. liikkumisen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Transteoreettinen muutosvaihemalli 

Transteoreettinen muutosvaihemalli kuvaa, milloin eri vaiheissa olevat elämäntapamuutosta tekevät henkilöt tarvitsevat ohjausta ja tukea. Malli on kaikissa muutostilanteissa mukana, ollen kiinteänä osana myös liikuntaneuvonnassa. Liikuntaneuvojan on hyvä tuntea tämä muutosvaihemalli. Tällöin neuvoja tietää, milloin kannattaa motivoida ja milloin lohduttaa muutosvaiheessa olevaa henkilöä, joka yrittää saada elämästään liikunnallisemman.

Mallin mukaan elämäntapojen muutos jaetaan eri vaiheisiin. Prosessin alkuvaihetta kuvataan usein motivoitumisvaiheeksi, jolloin henkilö tulee tietoiseksi itsestään ja omasta käyttäytymisestään. Loppuvaiheessa henkilö välttää ei-toivottua käytöstä.

Esiharkintavaiheessa muutoksen tarvetta ei tiedosteta tai se koetaan negatiivisena. Omaa toimintaa puolustellaan ja vähätellään muutoksen tarvetta. Tässä vaiheessa syyt omaan käyttäytymiseen nähdään vain muissa.

Harkintavaiheessa tieto alkaa kiinnostaa, koska oma terveys alkaa huolestuttaa. Puhe on miettimistä ja pohtimista.

Valmistautumisvaiheessa henkilö kokee muutoksen hyödyt suurempina kuin haitat. Ohjeet, neuvot ja toisten kokemukset alkavat kiinnostaa. Tässä vaiheessa voi olla jo pieniä muutoksia.

Toimintavaiheessa henkilö sitoutuu uusiin toimintatapoihin ja hakee tukea muutosten vakiinnuttamiseksi Uusi toimintatapa koetaan tässä vaiheessa kuitenkin vielä työläänä.

Ylläpitovaiheessa uusi toimintatapa nähdään positiivisena ja omiin kykyihin luotetaan. Tässä vaiheessa repsahdukset ovat mahdollisia. Repsahdus kuuluu olennaisesti muutosvaihemalliin ja se tarkoittaa paluuta muutosvaihemallin edellisiin vaiheisiin.

Päätösvaiheessa muutos on pysyvä eikä tässä vaiheessa repsahdukset eivät enää ole mahdollisia.

Precede-Proceed – malli 

Precede-prodeed on terveyden edistämisen suunnittelun ja arvioimisen malli, jota voidaan soveltaa myös liikuntaneuvontaan. Perusajatus on, että terveys ja sen riskit ovat monen osatekijän seurauksia. Mallissa ei kiinnitetä huomiota siihen mitä pitäisi tehdä, vaan siihen, mitä pitäisi saavuttaa. Aluksi pyritään selvittämään mihin terveyden edistäjä pyrkii. Sen jälkeen suunnitellaan miten tavoite saavutetaan. Mallin käyttö poikkeaa tavanomaisesta toiminnasta siten, että terveyden edistäjä päättelee prosessin kulun aloittamalla projektin lopputuloksista ja päätymällä terveysongelmien syihin.

Precede-Proceed-model

Kuva 1. Precede-proceed – malli, L. Green & M. Kreuter – Health promotion planning.

Mallin ensimmäinen vaihe on sosiaalinen arviointi, jossa kartoitetaan liikkujan tarpeet elämänlaadun parantamiseksi. Toinen vaihe on epidemiologinen arviointi, jonka tarkoituksena on tunnistaa liikkujan terveys- ja hyvinvointiongelmia sekä voimavaroja. Kolmannessa vaiheessa pyritään kartoittamaan ne ongelmat käyttäytymisessä ja ympäristössä, jotka ovat yhteydessä liikkujan keskeisimpiin terveys- ja hyvinvointiongelmiin. Neljäs vaihe on kasvatuksellisen arviointi, jossa pyritään selvittämään liikkujan altistavia, mahdollistavia ja vahvistavia tekijöitä. Viides ja kuudes vaihe ovat hallinnollinen ja toimeenpanon arviointi ja toteutus. Tässä vaiheessa laaditaan konkreettinen suunnitelma liikkujan hyvinvoinnin kehittämiseksi. Viimeisissä vaiheissa arvioidaan miten terveysongelmien syitä, prosessin sujuvuutta sekä vaikuttavuutta liikkujaan.

Suomessa on myös lakeja, jotka säätelevät liikunnan järjestämistä:

Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Lisäksi kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa.

Terveydenhuoltolaki määrittelee, että kunnan tulee järjestää potilaan sairaanhoitoon kuuluva lääkinnällinen kuntoutus. Tähän lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus, potilaan toiminta ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutkimus sekä toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat ja muut kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

 

 

LÄHTEET:

Asukas E-M. Neuroliikkujien kokemuksia liikuntaneuvonnasta. 2015.: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015061513360

Finlex http://www.finlex.fi/fi/

  1. Terveysliikunta. Helsinki: Otavan kirjapaino Oy
  2. Reseptillä liikkeelle. Liikkumisresepti – hankkeen arviointi. http://www.liikkumisresepti.net/LRloppuraportti.pdf

Miten henkilöt, joilla on kohonnut 2 diabeteksen riski kuvaavat elintapamuutostaan ja painonhallintaansa? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2009

  1. Terveyden edistämisen: teorioista toimintaan. Helsinki; Sanoma Pro Oy