Liikunnan ohjaaminen


Ohjaamisen keinot

Liikunnan ohjauksessa voidaan käyttää joko ohjaajakeskeisiä tapoja tai osallistujakeskeisiä tapoja. Ohjaajakeskeisessä tavassa ohjaaja suunnittele, näyttää ja selostaa harjoitukset, joita tehdään sen jälkeen ohjaajan komennon mukaan. Tapa on ajankäytöllisesti tehokas ja pienissä ryhmissä hyvin toimiva. Isoissa ryhmissä tämä menetelmä saattaa vaikeuttaa ohjaajan mahdollisuuksia ottaa huomioon yksilölliset erot ja tarpeet.

Osallistujakeskeinen tapa edistää osallistujien ongelmanratkaisukykyä ja itsenäisyyttä. Menetelmä soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa harjoitellaan sosiaalisia taitoja, ryhmätilanteessa vastuun kantamista sekä vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Tässä tavassa ohjaajalle jää enemmän aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Strukturoitu opetuksen menetelmä on yksi hyvä tapa toimia soveltavassa liikunnassa. Se kuuluu ohjaajakeskeisiin menetelmiin ja siinä on selkeä toiminnan rakenne. Ohjaus toteutetaan selkeästi, tavoitteellisesti ja suunnitellusti. Selkeä opetus auttaa erityistä tukea tarvitsevaa osallistujaa keskittymään opetukseen ja kaikkia ryhmän jäseniä osallistumaan.

Hyvän ohjauksen voi aloittaa suunnitellusti tekemällä esimerkiksi etukäteen lähtötilannekyselyn osallistujille. Kyselyssä kartoitetaan heidän toiveitaan, taitojaan, avun tarvettaan sekä terveyteen liittyviä seikkoja, jotka pitää ottaa huomioon liikunta suunniteltaessa. Vaihtoehtoisesti tämän tiedon voi myös kerätä haastattelemalla osallistujia ja heidän omaisiaan. Tavoitteiden asettaminen kuuluu keskeisenä hyvän ohjauksen suunnitteluun. Tavoitteita asetetaan sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Tavoitteiden on hyvä olla mahdollisimman konkreettisia ja niiden määrää kannattaa pitää kohtuullisena.

Ota siis nämä huomioon miettiessäsi liikunnan ohjausta/järjestämistä:

 • Lähtötilanteen selvittäminen
 • Siirtyminenja apuvälineet
 • Ylä- ja alaraajojen toimintakyky
 • Tasapainon hallinta
 • Kognitiiviset haasteet
 • Sopiva lepotaukojen määrä
 • Selkeä ohjaus

Inkluusiopiirakkaa voi myös käyttää liikunnan ohjaamisen suunnittelun pohjana. Sen mukaan kaikille avointa liikuntaa voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja toimintatapoja voidaan vaihdella tilanteen mukaan.

inkluusiopiirakka

Inkluusiopiirakka. Kirjassa Rintala P, Huovinen T & Niemelä S. 2012. Soveltava liikunta

 • Avoimen toiminnan liikuntaharjoitteisiin voi jokainen osallistua ilman toiminnan soveltamista
 • Soveltavassa toiminnassa kaikki harjoitteiden tavoitteet ja sisältö ovat yhteisiä, mutta keinoja tavoitteiden saavuttamiseen sovelletaan.
 • Rinnakkaisessa toiminnassa liikuntalajit ovat kaikille yhteisiä, mutta jokainen harjoittelee omalla tasollaan
 • Käänteisessä integraatiossa vammaisurheilun lajeja opetetaan kaikille liikkujille
 • Erillisessä toiminnassa vammaiset ja vammattomat harjoittelevat erikseen omissa ryhmissään.
 1. Neurologia. Helsinki; Kustannus Oy Duodecim 3
 2. Neurologicdiseases: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/neurologicdiseases.html
 3. Soveltava liikunta. Tampere: Tammerprint Oy

Kiikki 2014, Kysely Mnk:n fysioterapiayksikölle

Käypä hoito http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu

Narkolepsia https://narkolepsia-fi.directo.fi/

Aivoliitto http://www.aivoliitto.fi/

VSSHP http://www.vsshp.fi/fi/Sivut/default.aspx

Neuroliitto http://www.neuroliitto.fi/tietoa/ms-tauti/liikunta

Parkinsoninfo https://www.parkinson.fi/

Terveyskirjasto http://www.terveyskirjasto.fi/

http://www.cp-liitto.fi/files/760/liikuntaa_080109_low.pdf

http://www.kuntoutussaatio.fi/files/2130/Liikunta_ja_osallisuus_tyoseloste_50.pdf

Pöyry J. & Korhonen I. Liikunnan ohjauksessa huomioitavat asiat MS-potilaan näkökulmasta. 2012. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201204164540