MÄÄRITELMÄT


FYYSINEN AKTIIVISUUS

Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa lihasten tahdonalaista, energiankulutusta lisäävää, yleensä liikkeeseen johtavaa toimintaa.

TERVEYSLIIKUNTA

Kaikki sellainen fyysinen aktiivisuus, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja terveyskuntoon. Terveysliikunta tuottaa terveydellisiä hyötyjä, mutta ei aiheuta terveydellisiä haittoja. Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus.

Terveysliikunta ylläpitää tai kohentaa liikkumis-, toiminta- ja liikuntakykyä.

Vaikutusalueet:

  • Kestävyyskunto
  • Lihasvoima
  • Liikkuvuus
  • Koordinaatio ja tasapaino
  • Elämänlaatu ja mieliala sekä sosiaaliset suhteet
  • Ennaltaehkäisee useita sairauksia

 

vaikutusaika

 

Harva sairaus on este terveysliikunnalle. Kuumeisen flunssan jälkeen kannattaa pitää muutaman päivän tauko ja liikunnan määrää tulee vähentää, mikäli ilmenee sairauden tunnetta, poikkeavaa väsymystä tai huimausta. Sydänkohtauksen tai aivoverenkierron häiriön jälkeen on tärkeä löytää oikea tasapaino tehokkuuden ja turvallisuuden välillä.

SOVELTAVA LIIKUNTA 

Neurologisesti sairastuneilla saattaa olla joitain fyysisiä haasteita liikunnan harrastamiselle. Soveltavassa liikunnassa pyritään ottamaan huomioon yksilön henkilökohtaiset tarpeet, kehitysvaihe sekä kiinnostukset kohteet ja valmiudet.

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaankin usein sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavassa liikunnassa korostuvat terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Soveltava liikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa liikuntaa. Soveltavan liikunnan arvoja ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, liikkumisen esteettömyys ja saavutettavuus.

Lisää tietoja löydät mm. seuraavista julkaisuista ja sivustoista:

Terveyskirjasto http://www.terveyskirjasto.fi/

UKK instituutti http://www.ukkinstituutti.fi/

Käypä hoito http://www.kaypahoito.fi/

http://www.lts.fi/ajassa/ajankohtaista/soveltavan-liikunnan-uusi-kokonaisesitys-ilmestynyt

Käypä hoito http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075

Neuroliikkujien kokemuksia liikuntaneuvonnasta, Asukas: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015061513360

Rintala P, Huovinen T & Niemelä S. 2012. Soveltava liikunta. Tampere: Tammerprint Oy